Wet Werk en Zekerheid: het arbeidsrecht verandert ingrijpend!

Door de Wet Werk en Zekerheid verandert het arbeidsrecht ingrijpend. De eerste wijziging heeft plaatsgevonden op 1 januari 2015, terwijl per 1 juli 2015 verdere wijzigingen (met name betrekking hebbend op het ontslagrecht) in gaan. Onderstaand een zeer beknopt en niet volledig overzicht. Een uitgebreider overzicht voorzien van een aantal nuttige aandachtspunten en tips treft u aan in het pdf bestand (rechts).

Proeftijd

Vanaf 1 januari 2015 kunnen werkgever en werknemer geen proeftijd meer overeenkomen bij arbeidsovereenkomsten die korter dan 6 maanden duren. Nu kan dat nog wel.

Aanzegtermijn

Bij tijdelijke arbeidsovereenkomst die zijn aangegaan voor 6 maanden of langer moet de werkgever vanaf 1 januari 2015 tenminste één maand voor de afloopdatum aan de werknemer schriftelijk “aanzeggen” of de arbeidsovereenkomst al dan niet wordt verlengd. Als de werkgever verlenging wil moet hij ook aangeven onder welke (arbeids)voorwaarden hij deze verlenging wil. Let goed op!! Doet de werkgever de aanzegging niet of niet op tijd dan is de werkgever een boete verschuldigd van (maximaal) één bruto maandloon. De aanzegging is ook nodig bij arbeidsovereenkomsten die vóór 1 januari 2015 zijn aangegaan en eindigen na 1 februari 2015.

Concurrentiebeding

vanaf 1 januari 2015 mogen in beginsel in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geen concurrentiebedingen meer worden opgenomen. Een relatiebeding is ook een concurrentiebeding!

Oproepcontracten:

Voor het geval een werknemer niet werkt vanwege een reden die voor rekening van de werkgever komt (er is bijvoorbeeld onvoldoende werk), kan schriftelijk worden overeengekomen dat de werkgever gedurende de eerste 6 maanden geen loon behoeft te betalen.
Vanaf 1 januari 2015 is het bij CAO (onbeperkt) verlengen van deze termijn niet meer mogelijk als het om structureel werk gaat.

Ketenregeling

vanaf 1 juli 2015 is er sneller sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (een ‘keten’). Als bij meerdere opeenvolgende arbeidsovereenkomsten de totale duur langer is dan 2 jaar (was 3 jaar) wordt de laatste arbeidsovereenkomst omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Als twee of meer arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met een tussenpoos van minder dan 6 maanden (was 3) opvolgen worden deze als elkaar opvolgend – als een keten – gezien.

Transitievergoeding

vanaf 1 juli 2015 vervalt de ontslagvergoeding berekend volgens de kantonrechtersformule. Er komt een transitievergoeding die de werkgever bij een gedwongen vertrek aan de werknemer moet betalen. De arbeidsrelatie moet dan wel tenminste 24 maanden hebben geduurd. Deze regeling geldt ook bij arbeidsovereenkomsten  voor bepaalde tijd die door de werkgever niet worden verlengd. De transitievergoeding is door de bank genomen aanzienlijk lager dan de ontslagvergoeding berekend volgens de kantonrechtersformule.
Bedenktijd: vanaf 1 juli 2015 krijgt een werknemer 2 weken bedenktijd bij een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst).