Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN B.V. ADVOCATENKANTOOR VAN DEN ASSEM (KvK nr.180.414.06)

 1. B.V. Advocatenkantoor Van den Assem (“van den Assem”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, met als doel het beoefenen van de advocatuur.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Van den Assem en/of aan haar bestuurder(s) en/of aan degene die voor haar werkzaam zijn worden verstrekt, alsmede op alle rechtsbetrekkingen die in verband met dergelijke opdrachten of als gevolg daarvan ontstaan.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Van den Assem. Dit geldt ook wanneer de opdrachtgever zijn opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon.
 4. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Van den Assem leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat onder de door Van den Assem afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook deze verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW) in een periode van maximaal drie maanden voorafgaand aan het tijdstip dat de gebeurtenis zich voordeed, met een maximum van € 5.000,00. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Een aanspraak vervalt in ieder geval, indien Van den Assem niet binnen één jaar na de ontdekking van een gebeurtenis die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.
 5. Van den Assem is bevoegd om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. Van den Assem zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van den Assem is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden. Van den Assem is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Van den Assem sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is, of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of andere derde partij.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 2, kan niet alleen Van den Assem, maar ook iedere persoon die direct of indirect aan Van den Assem verbonden is en/of op enigerlei wijze bij de uitvoering van de opdracht door of vanwege Van den Assem betrokken is, zich op deze algemene voorwaarden beroepen.
 7. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart Van den Assem tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. Ook de door Van den Assem in dit kader eventueel te maken kosten van verweer, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 8. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever aan Van den Assem een honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief. Het uurtarief kan door Van den Assem periodiek worden gewijzigd. Daarnaast is de opdrachtgever aan Van den Assem verschuldigd 6 % van het honorarium ter dekking van de algemene kantoorkosten (waaronder te verstaan de kosten van telefoon, fax, fotokopieën en porti), alsmede de verschotten (zoals deurwaarderskosten, griffierechten, vertaalkosten, kosten van het Kadaster en de Kamer van Koophandel) die door Van den Assem ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Alle bedragen zijn exclusief BTW en worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 9. Van den Assem is bevoegd om, alvorens de werkzaamheden in verband met de opdracht aan te vangen, betaling van een voorschot te verlangen. Het voorschot zal worden verrekend met de laatste declaratie die in de betreffende zaak aan de opdrachtgever zal worden verzonden.
 10. Betaling van de declaratie van Van den Assem dient – zonder enige korting, opschorting of verrekening – plaats te vinden binnen 14 dagen na datum van de betreffende declaratie, bij gebreke waarvan de opdrachtgever vanaf de vijftiende dag de wettelijke (handels)rente verschuldigd zal zijn.
 11. Van den Assem is gerechtigd de opgedragen werkzaamheden op te schorten wanneer een of meer declaraties niet binnen de betreffende betalingstermijn zijn voldaan.
 12. Van den Assem is gerechtigd om in geval declaraties niet binnen 30 dagen na de betreffende declaratiedatum zijn voldaan, buitengerechtelijke kosten ter grootte van 15% van het te incasseren bedrag in rekening te brengen met een minimum van € 150,00. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de geliquideerde proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.
 13. Het in het kader van een opdracht door Van den Assem gevormd dossier zal gedurende 5 jaar na de verzenddatum van de laatste declaratie worden bewaard, waarna Van den Assem het recht heeft het dossier te vernietigen.
 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Van den Assem is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
  November 2023