Rechtsgebieden

Mijn adviespraktijk omvat een breed scala van het handels- en contractenrecht.

Voor algemene ondernemersvraagstukken opereer ik vaak als vraagbaak/sparringpartner voor mijn cliënten om hun ideeën juridisch vorm en inhoud te geven en eventueel dreigende problemen op te lossen. Ik sta naast de ondernemer, navigeer te zijnen behoeve door het recht en help hem juridisch verantwoorde beslissingen te nemen.

Als voor een vraagstuk meer specialistisch advies nodig is, dan beschik ik over een netwerk van collega’s en deskundigen dat kan worden ingezet.

Mocht het noodzakelijk  dan procedeer ik ten behoeve van mijn cliënten, zowel eisend als verwerend in kort geding of in (bodem)procedures en al dan niet in combinatie met beslagmaatregelen. Een aantal onderwerpen waarmee ik u van dienst kan zijn:

 • het opstellen van algemene voorwaarden, specifiek toegesneden op de betreffende onderneming;
 • arbeidsovereenkomsten (ontslag, ontbinding, ontslagvergoedingen, vaststellingsovereenkomsten);
 • incassoaangelegenheden, waaronder begrepen het nemen van beslag- en executiemaatregelen (Ik ben lid van de Vereniging van Incassoadvocaten);
 • bestuurdersaansprakelijkheid;
 • koop- en verkoopovereenkomsten;
 • distributie- en franchiseovereenkomsten;
 • agentuurovereenkomsten;
 • huurovereenkomsten;
 • samenwerkingsovereenkomsten;
 • licentiecontracten;
 • specifieke overeenkomsten die niet onder een duidelijke noemer vallen (maatwerk);
 • verzekeringen, waaronder geschillen over polisvoorwaarden en aansprakelijkheid;
 • aansprakelijkheid (onrechtmatigde daad, wanprestatie) en schadevergoeding;
 • onrechtmatige concurrentie;
 • auteursrecht, handelsnaamrecht;
 • huur- huurkoop en leaseovereenkomsten;